Doelstelling

Inleiding

De gemeente wil in het kader van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten binnen de 3 kernen. De activiteiten zijn gericht op alle inwoners van Dronten, maar voornamelijk voor jeugd/jongeren, senioren en mensen met een beperking. Om dit te realiseren wordt er met meerdere partijen samengewerkt. Zo zal er met een team buurtsportcoaches (BSC) een aanbod gerealiseerd worden die divers, uitdagend en toegankelijk is.

Een buurtsportcoach is een aanjager, helpt bij de organisatie van activiteiten voor diverse doelgroepen. Een buurtsportcoach neemt geen activiteiten over, maar is er juist voor de start van nieuwe, structurele activiteiten en brengt deze onder bij de sportaanbieders.

Doelstellingen en beoogde effecten 2019

Om de gemeentelijke visie en de landelijke doelstellingen van de Impuls ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, zijn deze vertaald in een aantal concrete lokale doelstellingen en beoogde effecten. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

  • Verbreden en structureren van sport- en beweegactiviteiten op de basisscholen, zowel tijdens als na schooltijd. 
  • Toeleiding jeugd naar sportaanbieders middels kennismakingstrajecten. 
  • Sportverenigingen zijn ondersteund en versterkt.
  • Sport en bewegen is toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking en mensen worden actief begeleid naar een passend sportaanbod. 
  • Sport en bewegen is toegankelijk gemaakt voor senioren en mensen worden actief begeleid naar een passend sportaanbod. 
  • Vraaggerichte en structurele activiteiten opzetten voor en zoveel mogelijk in samenwerking met jongeren op sportvelden in de buurt. 
  • Inwoners van de gemeente Dronten zijn bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. 

Doelgroepen

Jeugd
Door de inzet van de buurtsportcoach onder en na schooltijd maakt de jeugd kennis met verschillende sporten, wat zowel de gezondheid bevordert van de kinderen, maar tevens leden kan opleveren bij de sportaanbieders.
De buurtsportcoach adviseert, bemiddelt, voert naschoolse activiteiten uit en organiseert kennismakingslessen op basisscholen waarbij in eerste instantie wordt getracht de sportaanbieders zelf op de scholen de kennismakingslessen te geven. Lukt dit niet, dan doet de buurtsportcoach dit zelf, met als doel om meer kinderen enthousiast te maken voor de betreffende sport.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor jeugd

Jongeren
Door de inzet van de buurtsportcoach worden jongeren bewust gemaakt van een gezonde leefstijl en geënthousiasmeerd voor bewegen, waarbij we aan proberen te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
Het Johan Cruyff Court (JCC) in Dronten-Zuid heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Hier onderhouden jongerenwerkers contact met de jeugd en realiseren in samenwerking met de buurtsportcoach een diversiteit aan sportaanbod.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor jongeren

Senioren
Senioren (55+) zijn voor de gemeente een belangrijke doelgroep binnen de sportvisie.
De buurtsportcoach draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van het beweegaanbod voor senioren. Hierdoor ontstaat structuur en wordt er een breder en vraaggerichter aanbod gerealiseerd voor deze doelgroep.
Voor deze doelgroep is het niet altijd even makkelijk om een passende beweegactiviteit te vinden. Het is mogelijk een sportconsult aan te vragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar a.warners@meerpaal.nl
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor senioren

Mensen met een beperking 
De gemeente wil sport en bewegen voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het realiseren dat de sport toegankelijker wordt voor mensen met een beperking en dat de mensen op een goede manier begeleid worden naar de sport. Het liefst niet naar een groep met alleen ‘beperkte’ deelnemers, maar hen deel te laten nemen aan het reguliere sportaanbod als onderdeel van een inclusieve samenleving.
De buurtsportcoach staat in dienst van iedereen met een beperking in Dronten die wil sporten en bewegen. Tevens ondersteunt zij de andere professionals in Dronten hoe om te gaan met deze doelgroep en helpt waar mogelijk en nodig bij de uitvoering van activiteiten.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor mensen met een beperking


Kalender

KidsMix 2020

22 december 2020
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met